Soutěžní pravidla

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže pořádané na sociálních sítích společností Andrea Lacmanová - MARA eL.cz (dále jen „soutěž“). Tato pravidla slouží jako doplnění informací týkajících se pravidel soutěže („informace o soutěži“) uvedených organizátorem na sociální síti, kde je soutěž organizována (dále jen „sociální síť“).

Organizátorem soutěže je: Andrea Lachmanová - MARA eL.cz , sídlem 5.května 56, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika IČO: 76582264, Zapsaná v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu ve Dvoře Králové n.L.(dále jen „organizátor“).

I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

1. Soutěž se uskuteční v rámci účtu organizátora na sociální sítích v době a na území uvedeném v informacích o soutěži na sociální síti.

II. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR splňující případně další podmínky uvedené v informací o soutěži na sociální síti (dále jen „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící").
2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi.
3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

III. PODMÍNKY VÝHRY

1. Podmínky výhry a pravidla, dle kterých bude určeno pořadí výherců jsou uvedeny v informacích o soutěži na sociální síti.
2. V informacích o soutěži je dále popsána i samotná výhra. Předání výhry výherci bude zajištěno zejména prostřednictvím třetí strany zajišťující doručovatelské služby, nebude-li v informacích o soutěži stanoveno jinak.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace (tedy jejího vedení, organizace a vyhodnocení) této soutěže, veřejné vyhlášení výherce (zejména na webových stránkách a sociálních sítích organizátora) a kontaktování výherce z důvodu oprávněného zájmu organizátora na úspěšné realizaci soutěže. Zpracovány budou kontaktní údaje účastníka a případně další údaje poskytnuté pro realizaci soutěže.
2. Účastník bere na vědomí, že poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně a že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a namítání jejich zpracování. V případě pochybností o dodržování práv organizátorem se účastník může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údaje na emailové adrese mara.el.moda@sezam.cz nebo se obrátit k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Sdílením soutěžního příspěvku pod soutěžní post vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas
s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže společnosti Andrea Lachmanová - MARA eL.cz., IČ: 76582264 jako správci a zpracovateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů a fotografií ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží - li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.
Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:
- k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.
- k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné,město/obec a PSČ) a e-mail.
- s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině /v rámci livestreamu.
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) pořadateli souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím, ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí zdarma, bez časového, územního a množstevního omezení, případně i bez výslovného uvádění jeho autorství. Účastník soutěže rovněž souhlasí s případným spojením jeho díla s jiným dílem anebo s jejím zařazením do díla souborného. Uvedenou licenci může pořadatel poskytnout třetím osobám nebo jí nemusí vůbec využít.
Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jakékoliv dílo, které poskytne coby soutěžní příspěvek do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.
V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.
 
 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu s těmito pravidly.
2. V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována. Odstoupení od kupní smlouvy dle čl. II. odst. 1 písm. c) po výhře v soutěži se považuje za podvodné jednání.
3. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
4. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, vč. předčasného ukončení soutěže nebo změně pravidel v době trvání soutěže. V případě stížností ohledně průběhu soutěže se na nás prosím obraťte na emailové adrese mara.el.moda@seznam.cz
5. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na webových stránkách organizátora a v informacích o soutěži na sociální síti.
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Organizátor může ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří nesplňují podmínky dle těchto pravidel.
7. Nerealizované výhry bez náhrady propadají zadavateli.

Záznamy nebyly nalezeny...